ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pn. Fundacja Leszno dla Ukrainy zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Agnieszkę
Ptaszyńską zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym z dnia 18.03.2022 r., sporządzonym przez
notariusza Marka Lichaja w Kancelarii Notarialnej w Lesznie, numer repetytorium „A” 1265/2022
działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z
1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

 1. Fundacja działa pod nazwą: Fundacja Leszno dla Ukrainy.
 2. Siedzibą Fundacji jest Leszno.
 3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może działać w kraju i poza granicami
  Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz współpracować z
  instytucjami zagranicznymi.
 5. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 6. Fundacja ma osobowość prawną, może tworzyć ośrodki, biura, oddziały, filie i
  przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także nawiązywać współpracę i kontakty z podmiotami
  zagranicznymi.
 7. Fundacja może także przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni.

§ 3

 1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi
  nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez
  Fundację lub dla samej Fundacji.
 2. Fundacja ma prawo używania odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
  zakresie.
 3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 4. Fundacja może używać odpowiednika jej nazwy skróconej w obcych językach.

1

ROZDZIAŁ II
CELE DZIAŁANIA FUNDACJI
ORAZ SPOSOBY REALIZACJI CELÓW

§ 4

 1. Celem działania Fundacji jest działalność w zakresie:
  a. Działalność na rzecz mniejszości narodowych, uchodźców i migrantów, w tym pomoc
  materialna, oraz pomoc w integracji w Polsce
  b. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
  wykluczeniem społecznym, w tym ze względu na przynależność narodową i etniczną;
  c. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  d. Działalność na rzecz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
  sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  e. wspieranie Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  f. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
  także działań wspomagających;
  g. Rozwoju demokracji;
  h. Ratownictwa i ochrony ludności;
  i. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
  między społeczeństwami;
  j. Promocji i organizacji wolontariatu;
  k. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
  praw dziecka;
  l. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
  m. Działalności na rzecz innych organizacji pozarządowych;
  n. Działalności charytatywnej;
  o. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
  rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  p. Ochrony i promocji zdrowia,
  q. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  r. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  s. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  t. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
  u. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  v. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  w. Turystyki i krajoznawstwa;
  x. Integracji mieszkańców wsi;
  y. Wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych wsi;
  z. Promowania regionu, kultury ludowej, lokalnych tradycji i atrakcji;
  aa. Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej;
  bb. Wspieranie działań związanych z ochroną dziedzictwa narodowego i krzewienia historii;
  cc. Wspieranie rozwoju inicjatyw społeczności lokalnej;

2

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a. pomoc kryzysową, materialną, humanitarną i finansową, w tym zapewnienie
noclegu, wyżywiania, transportu, zakup elementów gospodarstwa domowego i
miejsc noclegowych na dłuższy czas
b. poradnictwo społeczne, obywatelskie, integracyjne i międzykulturowe oraz
pracę socjalną i środowiskową
c. pomoc specjalistyczną, w tym m.in. prawną, psychologiczną, terapeutyczną,
psychiatryczną i medyczną,
d. aktywizację zawodową, w tym poradnictwo zawodowe i podnoszenie
kompetencji zawodowych,
e. naukę języka polskiego oraz języków obcych, oraz naukę o kulturze polskiej i
kulturach mniejszości narodowych,
f. edukację w tym organizację konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, wizyt
studyjnych, edukacji obywatelskiej i ekonomicznej oraz wspieranie edukacji
dzieci i młodzieży, konkursy i stypendia,
g. profilaktykę konfliktów i pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych
h. kampanie informacyjne, społeczne i inne działania medialne,
i. badania, monitoring i działania strażnicze w tym polegające na kontrolowaniu
funkcjonowania instytucji publicznych mających kontakt z cudzoziemcami,
j. opracowywanie, wdrażanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań
dotyczących integracji i aktywizacji w tym tworzenie narzędzi informatycznych i
telekomunikacyjnych,
k. działalność wydawniczą w tym wydawanie publikacji, filmów i innych
materiałów,
l. Organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych i rekreacyjno- sportowych w
tym rajdów rowerowych, festynów, turniejów, koncertów, festiwali, pchlich
targów i innych imprez integracyjnych;
m. Organizowanie zbiórek i loterii fantowych na rzecz działalności Fundacji;
n. Inicjowanie i organizowanie akcji charytatywnych, m.in. aukcje, wystawy,
wernisaże, pokazy, festiwale, koncerty;
o. Upowszechnianie sportu, rekreacji, oraz aktywnego wypoczynku w szczególności
dla migrantów;
p. Promowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu;
q. Prowadzenie i uczestnictwo w programach ochrony środowiska oraz ochrony
zasobów kulturowych;
r. Współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami administracji
samorządowej, rządowej i organizacjami pozarządowymi, także zagranicznymi i
międzynarodowymi, których działalność wiąże się z misją;
s. odkrywanie, promowanie i otaczanie opieką twórców i wydarzeń kulturalnych;
t. umożliwianie odbycia praktyki zawodowej i stażu dla studentów i absolwentów
kierunków związanych z kulturą;
u. uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych i artystycznych;
v. nawiązywanie kontaktów i współpraca z krajowymi i zagranicznymi
organizacjami kulturalnymi i naukowymi dla realizacji wspólnych projektów z
zakresu kultury i nauki, oraz inicjowanie wymiany kulturalnej i naukowej;

3

w. organizowanie wydarzeń skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
x. zapewnianie opieki dla dzieci i młodzieży oraz organizację wycieczek, kolonii i
półkolonii
y. wspieranie działań samopomocowych w tym spółdzielni socjalnych,
z. wspieranie innych organizacji pozarządowych w tym użyczanie przestrzeni i
wyposażenia

 1. Fundacja dla realizacji celów statutowych może wspierać działalność innych osób i instytucji
  oraz współpracuje z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi,
  krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami.
 2. Fundacja prowadzi działalność w interesie ogólnym.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 5

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 PLN (słownie: pięćset złotych),
  stanowiący środki pieniężne wniesione przez Fundatora do Fundacji, wymienione w akcie
  notarialnym jej ustanowienia.
 2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 6

 1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
  a. darowizn, spadków, zapisów,
  b. dotacji, subwencji oraz grantów,
  c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, loterii i innych podobnych akcji
  społecznych organizowanych przez Fundację lub na rzecz Fundacji zgodnie z
  obowiązującymi przepisami,
  d. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
  e. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,,
  f. odpłatnej działalności pożytku publicznego,
  g. innych wpływów dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy prawa.
 2. Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego.

§ 7

 1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu
  zobowiązany jest złożyć, w ustawowym terminie, Zarząd.
 2. Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku, jedynie z dobrodziejstwem inwentarza i
  jedynie w przypadku, gdy stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
 3. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
  celów statutowych, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

4

ROZDZIAŁ IV

ORGANY FUNDACJI I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA

§ 8

 1. Organem Fundacji jest Zarząd.
 2. Wyboru oraz odwołania pierwszych i kolejnych członków Zarządu dokonuje Fundator.
 3. Fundator może być członkiem Zarządu.
 4. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony.
 5. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
  ścigane z oskarżenia publicznego ani za przestępstwo skarbowe.
 6. Zarząd składa się z członków w liczbie 3 członków, w tym każdorazowo z Prezesa Zarządu oraz
  Wiceprezesa.
 7. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:
  a. odwołania przez Fundatora,
  b. śmierci członka Zarządu;
  c. rezygnacji członka Zarządu;
 8. Rezygnacja z funkcji członka Zarządu powinna być złożona w formie pisemnej. W przypadku
  Zarządu, członek Zarządu składa rezygnację na ręce Prezesa Zarządu, a gdy rezygnacja dotyczy
  Prezesa Zarządu na ręce pozostałych Członków Zarządu.
  § 9
 9. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach w tym w sprawach
  majątkowych, uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków
  Zarządu działających łącznie.
 10. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
  członków uprawnionych do głosowania, chyba że statut lub obowiązujące przepisy prawa
  stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów, decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
 11. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy kierowanie działalnością i reprezentowanie Fundacji na
  zewnątrz, a także podejmowanie uchwał w innych sprawach, w szczególności:
  a. realizowanie celów statutowych Fundacji,
  b. organizowanie działań służących realizacji celów Fundacji,
  c. opracowywanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
  d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  e. przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji,
  f. przyjmowanie subwencji, darowizn, dotacji, spadków i zapisów,
  g. ustalanie wielkości zatrudnienia, warunków pracy, zasad wynagradzania oraz
  wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji
  niebędących członkami Zarządu,
  h. podejmowanie inicjatywy w zakresie zmian statutu Fundacji,
  i. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek i fundacji,
  j. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Fundacji.

5

§ 10

 1. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa Zarządu co najmniej raz w roku za pomocą
  wszelkich dostępnych form komunikowania się (listem poleconym, e-mailem, telefonicznie itd.).
 2. Prezes Zarządu jest zobowiązany zwołać posiedzenie Zarządu także na żądanie któregokolwiek
  członka Zarządu.
 3. Posiedzenie Zarządu może się odbywać w formie telekonferencji.

§ 11

 1. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu sprawowania swojej funkcji lub
  wykonywania innych działań na rzecz Fundacji.
 2. Poszczególni członkowie Zarządu nie mogą brać udziału w podejmowaniu decyzji w sprawach ich
  dotyczących a w szczególności opisanych w ust. 1 powyżej.
 3. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, umów cywilnoprawnych lub
  wykonywać ją jako wolontariusze.
 4. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Fundator.
  Rozdział V
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

 1. Zmiany Statutu mogą być dokonane przez Zarząd Fundacji w drodze uchwały, podjętej
  jednomyślnie przy obecności wszystkich członków Zarządu uprawnionych do głosowania.
 2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, bądź w razie
  wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 3. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały podjętej
  jednomyślnie, przy obecności wszystkich członków Zarządu uprawnionych do głosowania.
 4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4
  ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, lub innym
  placówkom wskazanym przez Zarząd Fundacji.
 5. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako minister
  właściwy ze względu na cele Fundacji. Każdego roku Fundacja składa ww. ministrowi
  sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły. Sprawozdanie obejmuje okres roku
  kalendarzowego.